Tạo việc làm cho người dân
Thường xuyên tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân.
 In trang]
Các bài khác